You are hereInformacje

Informacje


By admin - Posted on 26 styczeń 2010

 

 

INFORMACJA Z DNIA 20 SIERPNIA 2021 ROKU

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego
pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”.
złożonej przez Stowarzyszenie „Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji” na podstawie art. 19a ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.).

 

W dniu 20 sierpnia 2021 roku do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
Ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny” złożyło Stowarzyszenie „Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji”.
Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 27 sierpnia br. Uwagi można zgłaszać w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu (II piętro, pok. 38) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny” 

 

INFORMACJA Z DNIA 4 CZERWCA 2021 ROKU

Ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2021 roku o możliwości zgłaszania uwag
do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”
złożonej przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury - MAZURIA
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.).

 

W dniu 25 maja 2021 roku do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
Ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Stroje sceniczne dla zespołu” złożyło Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury - MAZURIA.
Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 11 czerwca br.
Uwagi można zgłaszać w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu (II piętro, pok. 38) lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu” 

 

INFORMACJA Z DNIA 19 MAJA 2021 ROKU


Uchwała Nr 31/97/2021
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 17 maja 2021 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia

 

 

Załączniki:

Treść uchwały nr 31/97/2021 z dnia 17 maja 2021 roku


 

 

INFORMACJA Z DNIA 6 MAJA 2021 ROKU

Ogłoszenie z dnia 6 maja 2021 roku o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego
pn. „Ruch to twój przyjaciel”.
Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ruch to Twój przyjaciel” złożonej przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.).

 

W dniu 5 maja 2021 roku do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
Ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ruch to twój przyjaciel” złożył Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu.
Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 13 maja br. Uwagi można zgłaszać w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu (II piętro, pok. 38) lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel” 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
POWIATU W PISZU
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2021.

 

 

Załączniki:

Uchwała Nr 26/96/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Formularz zgłoszenia w wersji edytowalnej osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r.


Formularz zgłoszenia w wersji pdf osoby wskazanej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r.


 

 

Uchwała Nr 98/80/2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 16 listopada 2020 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku  

 

 

Załącznik:

Treść uchwały Nr 98/80/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

 

Uchwała Nr 88/78/2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 27 października 2020 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku  

 

 

Załączniki:

Treść uchwały Nr 88/78/2020 z dnia 27 października 2020 r. 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 20 października 2020 roku

 

dotycząca wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Przeprowadzono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057), do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

W dniu 5 października 2020 r. ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piskiego na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Piszu. W wyznaczonym terminie, tj. do 15 października br. żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wskazał osoby/osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa działać będzie bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Do pobrania:

informacja Starosty Piskiego 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
POWIATU W PISZU
z dnia 5 października 2020 roku

 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

 

 

Załączniki:

Uchwała Nr 75/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Formularz zgłoszenia osoby wskazanej na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 21 września 2020 r.

dotycząca wyników konsultacji „Programu współpracy powiatu piskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

1) Przedmiotem konsultacji było wyrażenie uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021.”
2) Uprawnionymi do zgłaszania uwag i opinii byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
3) Konsultacje trwały od 11 do 19 września 2020 r.

2. PRZEBIEG I WYNIKI KONSULTACJI

1) Informacja o trwających konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem do zgłaszania uwag i opinii została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Projekt programu dostępny był do wglądu w Wydziale Promocji Starostwa w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu, która to informacja również zawarta była w ogłoszeniu o konsultacjach.
2) W trybie i terminie wyznaczonym na konsultacje nie wniesiono do konsultowanego projektu żadnych uwag ani opinii.

Mając powyższe na uwadze, uznaje się za zasadne skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Powiatu Pisz.

 

 

Załączniki:

Wyniki konsultacji 

 

Informacja dotycząca oferty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn w zakresie oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

 

W dniu 15 września 2020 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn. Oferta została złożona na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do 21 września br. na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszej informacji. Formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

 

Załączniki:

Formularz z uwagami do oferty złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 11 września 2020 roku

 

dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”

Uwagi i opinie można zgłaszać od 11 września do 19 września 2020 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 lub mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

 

Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (IIp.).

Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

 

Do pobrania:

informacja Starosty Piskiego


program współpracy


formularz uwag


 

 

Informacja dotycząca oferty Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło  w Piszu w zakresie złozonej oferty na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057).

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła oferta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Piszu. Oferta została złożona na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U 2020 poz. 1057). Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do  7 lipca br. na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszej informacji. Formularz prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1. Podpisany skan można również przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.pisz.pl.

 

 

Załączniki:

Formularz z uwagami do oferty złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta realizacji zadania publicznego 

 

Uchwała Nr 77/41/2019
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 30 paźdzernika 2019 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego  w 2020 r.

 

 

Załączniki:

Treść uchwały Nr 77/41/2019 z dnia 30 października 2019 r. 

 

Zarządzenie Nr 25/2019
Starosty Piskiego
z dnia 8 paźdzernika 2019 roku

 

w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Piskiego  w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń.

 

 

Załączniki:

Treść zarządzenia Nr 25/2019 z dnia 8 października 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
POWIATU W PISZU
z dnia 7 paźdzernika 2019 roku

 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

 

 

Załączniki:

Uchwała Nr 71/38/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 października 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 4 paźdzernika 2019 roku

 

dotycząca wyników konsultacji "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020".

 

 

Załączniki

Informacja Starosty Piskiego dotycząca wyników konsultacji.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 26 września 2019 roku

 

dotycząca konsultacji "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020".

 

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) do zgłaszania uwag i opini dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020."

Uwagi i opinie można zgłaszać od 27 września do 3 października 2019 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego  w Piszu, ul. Warszawska 1 lub mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl

 

Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (IIp.).

Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Załączniki

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

Informacja Starosty Piskiego z dnia 26 września 2019 r.

Formularz do zgłoszenia uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu "Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020" PLIK PDF

Formularz do zgłoszenia uwag i opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu "Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020" PLIK WORD

 


 

OPINIA KOMISJI KONKURSOWEJ
w ramach Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych Powiatu Piskiego w roku 2019 w zakresie następujących priorytetów:

  • Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i tradycji.
  • Sport i rekreacja.
  • Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

  • Opinia Komisji Konkursowej w zakresie nadesłanych ofert w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadań Powiatu Piskiego w 2019 r. z dnia 09.05.2019 r.    Priorytet 1. - Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i tradycji.

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury MAZURIA

Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z sziedzibą w Grabowie

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Piszu

Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich szwadron w Piszu

Priorytet 2. - Sport i rekreacja

Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK Ruciane Nida

Stowarzyszenie "Razem Dla Łupek"


Priorytet 3. - Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych

INFORMUJEMY ŻE:

  • Opinia Komisji Konkursowej nie jest wiążąca w zakresie decyzji Zarządu Powiatu w Piszu co do udzielenia dotacji na realziację zadania.
  • Zarząd Powiatu w Piszu może udzielić dotacji w innej wysokośći niż wnioskowana kwota dotacji.

 

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.
Informacja z dnia 2018-12-07

 

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Fundacja TOGATUS PRO BONO

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS
Fundacja Młodzi Ludziom
Fundacja HONESTE VIVERE

   

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom

 

projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa

z dniem 7 września 2018 roku.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Jakub Grodzki pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres

Starostwa Powiatowego w Piszu

Ul. Warszawska 1,

12-200 Pisz

 z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2019”.

 

Załączniki

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”

Formularz uwag do projektu: Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie realizacji zadń publicznych Powiatu Piskiego w 2018 r.
Informacja z dnia 2018-05-16

 

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron w Piszu
Uczniowski Klub Sportowy "Technik" Ruciane Nida
Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska - 3 oferty
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu

III. Organizacje ocenione negatywnie pod kątem formalnym:

Klub Sportowy "Mazur" Pisz
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Zarząd Główny
Klub Sportowy "Śniardwy" Orzysz
Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury "Mazuria"

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie realizacji zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Informacja z dnia 2017-11-30

 

I. Organizacja rekomendowana do dofinansowania:

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli
Stowarzyszenie PozwólmyŻyć im. "Mariusza Krzykowskiego"
Stowarzyszenie Bezpieczny Dom
Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
Fundacja TOGATUS PRO BONO
Fundacja HONESTE VIVERE


 

INFORMACJAUchwała Nr XXXIII/221/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 września 2017w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"


Program Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom

 

projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa

z dniem 11 września 2017 roku.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Beata Sokołowska pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres beata.sokolowska@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres

Starostwa Powiatowego w Piszu

Ul. Warszawska 1,

12-200 Pisz

 z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2018”.

 

Załączniki

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”

Formularz uwag do projektu: Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018

 

 

 

 

INFORMACJE


 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 5 września 2016 roku

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

W dniu 19 sierpnia br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 3 września br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

Jednocześnie informujemy, iż w załączniku przedłożonego do konsultacji projektu uchwały poprawiono w § 2 lit. d oraz § 8 błąd pisarski polegający na zmianie roku z 2016 na 2017.

 

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom

 

projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa

z dniem 2 września 2016 roku.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres:

Starostwa Powiatowego w Piszu

Ul. Warszawska 1,

12-200 Pisz

 z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2017”.

 

Załączniki

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016
Informacja z dnia 2016-06-30

 

I. Organizacje rekomendowane do dofinansowania:

1. Parafia Rzymsko – Katolicka w Drygałach

2. Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane Nida

3. Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z siedzibą w Rucianem Nidzie
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny”

II. Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Pisz
Fundacja Nowoczesny KONIN
Podwodnik Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych


 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2016 roku

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu  Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016” oraz projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

 

W dniu 21 marca br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 oraz projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 4 kwietnia br.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 21 marca 2016 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektów:

 

Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”;

oraz

Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwał.

Termin przeprowadzenia konsultacji rozpoczyna się w dniu 21 marca 2016 r., a upływa z dniem 4 kwietnia 2016 r. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem:

„Konsultacje - Konkurs Ofert 2016”.

 

Do pobrania:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku.

- załącznik do uchwały

3. Uchwała Nr XI/74/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

 


 

WYNIKI  KONKURSU OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015
Informacja z dnia 2015-07-17

 

Organizacje rekomendowane do dofinansowania:

1. Klub Sportowy Śniardwy Orzysz
2. Piskie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej „Razem…” z siedzibą w Piszu
3. ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Pisz

Organizacje nie rekomendowane do dofinansowania:

1. Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych – oferta nr 7

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Orzyszu
3. Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

4. Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych – oferta nr 8

5. Stowarzyszenie „Marudy”

6. Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu
7. Środowiskowy Dom Samopomocy

 


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku.

 

W dniu 20 kwietnia 2015r. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 27 kwietnia br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015.

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu

Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku.

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.
Termin przeprowadzenia konsultacji rozpoczyna się w dniu 20 kwietnia 2015 r., a upływa z dniem 27 kwietnia 2015 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Konkurs Ofert 2015”

 

Projekty do pobrania
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

 

W dniu 12 stycznia br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 20 stycznia br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 12 stycznia 2015 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 20 stycznia 2015 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2015”

Do pobrania
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz
Załącznik "Program Współpracy 2015"

 

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

W dniu 19 lutego br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 26 lutego br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu. Projekt został również wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych.

 

W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.

 


 

INFORMACJA
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 19 lutego 2014 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 10 – 18 luty br., Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 26 lutego 2014 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2014”

Do pobrania
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz
Załącznik "Program Współpracy 2014"

 


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

W dniu 10 lutego br. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014. Termin zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian upłynął 18 lutego br. Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu. Projekt został również wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych.

 

W wyznaczonym terminie propozycje do przedmiotowego projektu zgłosił jeden uprawniony podmiot Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju z siedzibą w Kożuchach.

 

Przedstawiciele fundacji zaproponowali dodanie (lub wprowadzenie jako zamiennik) do Rozdziału VI Programu Współpracy […] „Priorytetowe obszary zadań publicznych” § 8 punktu o brzmieniu: „Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia”, uzasadniając „…iż priorytet ten zyska wielu zwolenników, chcących wypełniać systemową lukę z tej dziedziny, wpisując się tym samym w wypełnianie powierzonych przez Starostwo zadań publicznych”. Po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, w którego zakresie leżą działania w dziedzinie zdrowia, Zarząd Powiatu w Piszu na posiedzeniu w dniu 14 lutego postanowił uwzględnić zaproponowaną zmianę zastępując zapis § 8 ust. 3 Programu Współpracy […] w brzmieniu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” na zaproponowany w brzmieniu „Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.

Projekt Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014, po wprowadzonych zmianach zostanie ponownie poddany konsultacjom społecznym.

 

Pobierz ten protokół /.pdf/

 

 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 10 lutego 2014 roku

 

dotycząca: przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

 

Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 18 lutego 2014 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2014”

 

Do pobrania

Projekt Uchwały Rady Powiatu Pisz

Załącznik "Program Współpracy 2014"

 

 

INFORMACJA

STAROSTY PISKIEGO

z dnia 11 marca 2013 roku

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Ogłoszenia Otwartego Konkursu na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2013.


Na podstawie Uchwały nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Piski informuje o poddaniu konsultacjom projektu

 

1.    Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2013.

2.    Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego.

3.    Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2013 roku.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii ROPPP lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji rozpoczyna się w dniu 11 marca 2013 r., a upływa z dniem 26 marca 2013 roku. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Borkowski – Podinspektor w Wydziale Strategii, Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji. Opinie oraz uwagi proszę przesyłać w podanym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl bądź pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piszu Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz z dopiskiem „Konsultacje - Konkurs Ofert 2013”

 

Projekty uchwał do pobrania

1.    w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 2013.

2.    w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Grantowej opiniującej oferty na realizację w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadań Powiatu Piskiego

3.    w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2013 roku

 

 

 

 


 

 

 

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE