You are hereWydziały

Wydziały


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
Starostwa Powiatowego w Piszu
Adres. :
  Ul. Warszawska 1

Tel.: (0-87) 425 46 62

Pokoje: 3, 4, 5a, 6, 7, 8


Numery rachunków do wpłat za:

 • Usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej:
  22 9364 0000 2002 0840 0015 0071

1.  Wydawanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów do celów hipotecznych, zalesień itp.
2.  Wydawanie zaświadczeń o okresach prowadzenia gospodarstw rolnych do celów emerytalnych.
3.  Udostępnianie danych opisowych ewidencji gruntów o właścicielach działek lub nieruchomości dla potrzeb budownictwa, ZUS, KRUS, Urzędów Skarbowych.
4.  Klasyfikacja gleboznawcza gruntów.
5.  Udostępnianie dla rzeczoznawców majątkowych materiałów dla sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości.
6.  Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych.
7.  Udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Dariusz Gwiazda

 
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Starostwa Powiatowego w Piszu
Adres. :
  Ul. Warszawska 1

Tel.: (0-87) 425 46 69

Pokoje: 2, 7


Numery rachunków do wpłat za:

 • Użytkowanie wieczyste:
  15 9364 0000 2002 0840 0015 0003

1.  Zbywanie, nabywanie, zamiana, oddawanie w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.
2.  Ustanawianie i wygaszanie praw trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego.
3.  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na gruntach Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w prawo własności nieruchomości.
4.  Zwracanie działek pod zabudowania i działek dożywotniego użytkowania dla rolników (następców prawnych), którzy zdali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa za rentę.
5.  Dokonywanie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu do gruntów oddanych w użytkowanie wieczystej trwały zarząd.
6.  Udzielanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości, przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości.
7.  Wnioskowanie o ujawnienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Piskiego w księgach wieczystych oraz ich regulowanie.
8.  Prowadzenie postępowań związanych z przejmowaniem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).
9.  Wywłaszczenie nieruchomościoraz zwrot nieruchomości wywłaszczonych.
10. Wydawanie decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości.
11. Uzgadnianie projektów decyzji lokalizacji realizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Tomasz Borucki

 
WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Starostwa Powiatowego w Piszu

Adres. :

  Ul. Warszawska 1


Tel.:  (087) 425-46-80

Pokoje: 18, 19, 20, 21

Numery rachunków do wpłat za:
 • Karty wędkarskie:
  58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 - Konto Starostwa Powiatowego w Piszu
 • Opłaty skarbowe:
  28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 - Konto Urzędu Miejskiego w Piszu


1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność gmin.
2. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
3. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.
4. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich.
5. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.
6. Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej w tym z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi.
7. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej.
8. Rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES).
9. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.
10. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
11. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
12. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem z działalności gospodarczej.
13. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
14. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
15. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
16. Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego.
17. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
18. Wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji gruntów.
19. Wydawanie decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną.
20. Nadzór nad spółkami wodnymi.
21. Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
22. Wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców.
23. Prowadzenie spraw związanych z łowiectwem.
24. Wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
25. Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny.
26. Wydawanie decyzji oraz prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
27. Wydawanie zaświadczeń dot. spełnienia przez nieruchomość przesłanki wynikającej z art. 37 a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach (dot. objęcia gruntu Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach).
28. udostępnianie informacji o środowisku.
29. udostępnianie informacji publicznej.
30. udostępnianie informacji geologicznej.
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Sylwia Piotrowska-Kamińska

 
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA
Starostwa Powiatowego w Piszu
Adres. :
  Ul. Warszawska 1
Tel. :
  (0-87) 425 46 71

Pokoje: 13, 15, 16

1.  Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.
2.  Przyjmowanie zgłoszeń na roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń na rozbiórki obiektów.
3.  Zmiana pozwolenia na budowę oraz przepisanie pozwolenia na rzecz innej osoby.
4.  Przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót i wydawanie dzienników budowy.
5.  Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów..
6.  Wydawanie zaświadczeń:
    - o samodzielności lokali,
    - metrażu lokali i budynków mieszkalnych do dodatku mieszkaniowego.
    - zaświadczenia ogólne
7.  Udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo od wymagań techniczno-budowlanych

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż Beata Dębińska

 
WYDZIAŁ FINANSOWY
Starostwa Powiatowego w Piszu
Adres. :
  Ul. Warszawska 1
Tel. :
  (0-87) 425 47 75

Pokoje: 39, 40, 41, 42, 43, 44

1.  Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
2.  Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań powiatu objętych budżetem powiatu oraz zadań objętych planem finansowym Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej.

•  Prowadzenie rachunkowości dla potrzeb wykonania budżetu to:
 -  gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej,
 -  ewidencja wpływów, dochodów, wydatków, kosztów, należności i zobowiązań oraz środków rzeczowych i funduszy,
 -  ewidencja dochodów oraz majątku Skarbu Państwa,
 -  ewidencja obrotów pieniężnych na bankowym rachunku budżetu powiatu,
 -  ewidencja dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu, a także subwencji i dotacji otrzymanych ze środków budżetu państwa,
 -  sprawozdawczość z wykonania budżetu powiatu oparta na ewidencji i sprawozdawczości urzędu jako organu finansowego i urzędu jako jednostki budżetowej oraz na ewidencji wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu objętych budżetem powiatu,
 -  analiza danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych i zbiorczych.

SKARBNIK POWIATU
mgr Barbara Koprowska

 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Starostwa Powiatowego w Piszu
Adr. :
  Ul. Warszawska 1
Tel. :  (0-87) 425 46 92

Pokoje: 17, 22, 23, 24

1.  Opracowuje projekty dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Starostwa, w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zarządzeń i instrukcji oraz dokonuje ich aktualizacji,
2.  Prowadzi ewidencję aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty,
3.  Prowadzi kancelarię ogólną, wykonuje obsługę sekretariatu Starostwa oraz obsługę centrali telefonicznej,
4.  Prowadzi dokumentację w sprawach kadrowych Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
5.  Organizuje szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników,
6.  Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym i rzeczowym załatwianiem,
7.  Zabezpiecza obsługę informatyczną Starostwa,
8.  Organizuje obsługę administracyjno – gospodarczą Starostwa, w tym: wyposażenie biur, zaopatrzenie w sprzęt techniczny, materiały biurowe, druki, niezbędne materiały informacyjne oraz literaturę fachową,
9.  Prowadzi wszelkie sprawy związane z eksploatacją budynków Starostwa, ich remontami i ich zabezpieczeniem,
10.  Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem własnego transportu samochodowego,
11.  Obsługuje imprezy, spotkania i narady organizowane przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu i Starostę,
12.  Nadzoruje pracą administratora ochrony danych osobowych,

SEKRETARZ POWIATU
mgr Edyta Polak

 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i TRANSPORTU
Starostwa Powiatowego w Piszu
Adr. :  Ul. Warszawska 1
Tel. :  (0-87) 425 47 11

Pokoje: 10a, 10b, 11
godziny otwarcia od 8:00 do 14:00

Numery rachunków do wpłat komunikacyjnych:

 • Tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawo jazdy, karty pojazdu, znaki legalizacyjne, nalepka kontrolna na szybę, licencja na przewóz, opłata ewidencyjna:
  58 9364 0000 2002 0840 0015 0005

1.  Rejestracja i ewidencja pojazdów.
2.  Wydawanie skierowań wykonywania tabliczek zastępczych, nabijania numerów identyfikacyjnych i badania techniczne pojazdów.
3.  Wydawanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy i świadectw kwalifikacji.
4.  Wydawanie zezwoleń i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.
5.  Wydawanie zezwoleń i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia kandydatów na kierowców
6.  Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy.
7.  Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
inż. Leszek Bogdanowicz

 
WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU, PROMOCJI, INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I INFORMACJI
Starostwa Powiatowego w Piszu
Adr. :
  Ul. Warszawska 1
Tel. :  (0-87) 425 47 61

Pokoje: 36, 37, 38

1.  Przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju powiatu.
2.  Pozyskiwanie środków z funduszy przedakcesyjnych UE.
3.  Działalność promocyjna na rzecz powiatu i czterech gmin.
4.  Edycja Biuletynu Informacyjnego starostwa.
5.  Kontakt z mediami.
6.  Prowadzenie nadzoru nad Stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Aneta Ofman


 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SP. W Piszu

Adr. :  Ul. Warszawska 1
Tel. :  (0-87) 425 47 40

1.  Monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działan ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego;
2.  Organizacja oraz koordynowanie pracy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego;
3.  Współpraca z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami w zakresie ochrony ludności;
4.  Organizacja ćwiczeń i szkoleń obrony cywilnej oraz zespołu reagowania kryzysowego o zasięgu powiatowym;
5.  Ustalenie zadań w zakresie ochrony ludności jednostkom organizacyjnym podległym Staroście oraz prowadzenia kontroli w tym zakresie;
6.  Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnienie idei obrony cywilnej;
7.  Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej;
8.  współdziałanie z innymi powiatami w systemie ostrzegania i alarmowania oraz udzielanie pomocy w prowadzeniu akcji ratowniczej;
9.  Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
10.  Realizacja przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, a w tym organizacja i prowadzenie kwalifikacji wojskowej, organizowanie akcji kurierskiej, planowanie świadczeń rzeczowych i osobowych;

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Tadeusz Wysocki

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE