You are hereRada Organizacji Pozarządowych

Rada Organizacji Pozarządowych


By admin - Posted on 26 styczeń 2010

 

 

 

Skład Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego

 

 

 

1. Katarzyna Sobiech – przewodnicząca

2. Andrzej Konopka – wiceprzewodniczący
3. Karol Duda – wiceprzewodniczący
4. Grażyna Witkowska – członek zarządu
5. Piotr Jędrzejczyk – członek zarządu
6. Barbara Wyłudek – członek rady – reprezentant w Radzie Wojewódzkiej
7. Marcin Kwiatkowski – członek rady - reprezentant w Radzie Wojewódzkiej
8. Katarzyna Konopka – członek rady
9. Dorota Nowacka – członek rady

 

 

Strona www na portalu facebook:

 

 

 

Regulamin
Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskieg

 

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

§1


Regulamin pracy Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego (zwanej dalej Radą) określa strukturę Rady, zasady członkostwa w Radzie, przedmiot oraz zasady działania Rady.

§2


1. Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego (zwana dalej Konferencją) jest władzą uchwałodawczą organizacji pozarządowych powiatu piskiego, których delegaci biorą udział w zebraniu plenarnym. Rada zwołuje zebranie plenarneco najmniej raz do roku.
2. Konferencja jest grupą organizacji pozarządowych reprezentujących sektor pozarządowy powiatu piskiego.
3. Rada jest organem wykonawczym Konferencji.


Struktura Rady

 

§3


1. Ciałem kierującym działaniem Rady jest Zebranie Plenarne Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.
2. Rada składa się z 7 osób, które uzyskały największą ilość głosów w tajnych wyborach na Zebraniu Plenarnym Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.
3. Radę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady oraz każdorazowo wytypowani przez Radę członkowie Rady.
4. Pracę Rady organizuje jej Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków zwykłą większością głosów.
5. Dokumentację Rady prowadzi Sekretarz Rady wybrany przez Radę spośród jej członków zwykłą większością głosów.
6. Obsługę organizacyjną Rady sprawuje biuro organizacji aktualnego Przewodniczącego lub Sekretarza, albo innego wskazanego przez Radę członka Rady.

Członkostwo w Radzie

 

§4


1. Spośród zebranych na Zebraniu Plenarnym Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego powołuje się w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która spośród siebie wybiera przewodniczącego.

2. W wyborach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, mających siedzibę na terenie powiatu piskiego, po jednym z organizacji. W przypadku organizacji mających oddziały terenowe, w wyborach biorą udział przedstawiciele zarządów powiatowych organizacji.
3. Kandydatów do Rady zgłaszają zebrani spośród osób obecnych na sali. Istnieje możliwość zgłoszenia osoby nieobecnej, która złożyła pisemną deklarację zgody na kandydowanie.
4. Kandydat musi być członkiem organizacji pozarządowej powiatu piskiego.
5. Lista kandydatów jest otwarta (nie ogranicza się liczby kandydatów).
6. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.
7. Przed wpisaniem na listę kandydatów, zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
8. Głosowanie jest tajne.
9. Dokonuje się wyboru 7 członków Rady.
10. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku "x" przy nazwisku osoby, na którą oddaje się głos.
11. Głos jest nieważny, jeżeli liczba zaznaczonych nazwisk jest większa od 7.
12. Do Rady wchodzi po jednej osobie z każdej gminy, która z tej gminy uzyskała największą ilość głosów oraz trzy osoby z pozostałych kandydatów, z największą ilością głosów. W przypadku równej ilości głosów przy 7 i 8 kandydaturze odbędzie się dodatkowe głosowanie tajne.
13. Wynik głosowania przedstawia niezwłocznie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytując protokół.

 

§5


1. Kadencja Rady trwa 2 lata.
2. Mandat członka Rady wygasa:
- z upływem kadencji,
- w przypadku zrzeczenia się mandatu przez członka Rady,
- w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, do Rady wchodzi osoba z kolejną najwyższą liczbą głosów uzyskaną podczas wyborów na Zebraniu Plenarnym Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.

 

Zadania Rady

 

§6


Zadaniem Rady jest:
1. Reprezentowanie sektora pozarządowego powiatu piskiego wobec władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz innych partnerów społecznych.
2. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu piskiego, województwa oraz kraju.
3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących sektora pozarządowego.
4. Współtworzenie i monitorowanie programów współpracy samorządów lokalnych powiatu piskiego i samorządu województwa warmińsko-mazurkiego z organizacjami pozarządowymi.
5. Wypracowanie stanowisk dotyczących zagadnień sektora pozarządowego w gminach, powiecie, regionie i kraju.
6. Uczestnictwo poprzez wytypowanego członka Rady w pracach reprezentacji sektora pozarządowego w wymiarze ponadpowiatowym.

7. Podejmowanie działań integracyjnych sektora pozarządowego
8. Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego. 9. Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji poprzez między innymi udzielanie rekomendacji tym organizacjom.

§7


Konferencja, co roku określa priorytetowe zadania do realizacji dla Rady.
Rada raz do roku przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Plenarnym Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.

Praca Rady

 

§8


1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej połowy regulaminowego składu Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Program posiedzeń Rady ustalany jest przez Przewodniczącego z uwzględnieniem wniosków wpływających od członków Rady.
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Konferencji i zaproszeni goście. W sprawach dotyczących określonej grupy (branży) organizacji, zapraszani są przedstawiciele zainteresowanych organizacji z prawem głosu doradczego w sprawach dotyczących ich działalności.


Przepisy końcowe

 

§9


1. Regulamin może ulegać zmianom
a) Na wniosek, co najmniej połowy składu Rady, przyjęty głosami wszystkich jej członków.
b) Na wniosek przedstawicieli organizacji pozarządowych wniesiony na zebraniu plenarnym, przyjęty zwykłą większością głosów.

 

§10


Regulamin i jego zmiany zatwierdza Zebranie Plenarne Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego zwykłą większością głosów.

§11


Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Konferencję Plenarną Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego.

 

 Pisz dnia 15 stycznia 2004 r.

 

 

 

 

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE