You are hereZ POWIATU

Z POWIATU


DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

informacja z dnia 22.07.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU (2):
KAMERA CYFROWA, APARAT CYFROWY, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.


Szczegóły zapytania: Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie_ do dostawy

wzór umowy_ dla dostawy powyżej 10 000 złZamówienie publiczne wynika z realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.
Projekt realizowany jest od 01 luty 2021 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/
informacja z dnia 29.06.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU:
KAMERA CYFROWA, APARAT CYFROWY, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.


Szczegóły zapytania: Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie_ do dostawy

wzór umowy_ dla dostawy powyżej 10 000 złZamówienie publiczne wynika z realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.
Projekt realizowany jest od 01 luty 2021 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje./informacja z dnia 23.02.2021 r.


Powiat Piski rozpoczyna realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”/ang. The cultural heritage says about us.

Powiat Piski jest Liderem działań i będzie realizował projekt wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus.

Projekt przewiduje działania w miejscach dziedzictwa kulturowego położonych na obszarze przygranicznym: w Praniu (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań nastąpią m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Ponadto, eksponaty muzeów zostaną poddane konserwacji a ich pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.

Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego, jego realizacja wzmocni potencjał turystyczny regionu przygranicznego.PROJEKT: LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska.

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Cel 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Początek projektu 01.02.2021 r., koniec 31.12.2022 r. Wartość projektu ogółem: 746 161,24 euro, dofinansowanie UE: 634 273,05 euro

Projekt realizowany przez: Powiat Piski i Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus.


Powiatowe Obchody Święta PolicjiPolicjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Piszu uroczyście obchodzili swoje święto. 5 sierpnia podczas Powiatowych Obchodów Święta Policji odbył się uroczysty apel na placu przed komendą policji w Piszu. W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadinspektora Tomasza Klimka nadano awanse, odznaczenia i wyróżnienia funkcjonariuszom piskiej komendy oraz podziękowano wszystkim pracownikom.Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie rozmowy telefonicznej !!!!

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego powiatu oraz z ograniczeniem  w bezpośredniej obsłudze klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informujemy, że od dnia 19 czerwca 2020r., istnieje możliwość uzyskania pomocy  w postaci specjalistycznego poradnictwa oraz pomocy  w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Piskiego. Wsparcia w formie rozmowy telefonicznej udziela w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu , tj. 7.30-15.30


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Nadzór nad działalnością Wydziału sprawuje mgr inż. Grzegorz Pieloszczyk
godziny obsługi Klientów Wydziału: 08.00-14.00


DANE KONTAKTOWE, ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW:

  • sekretariat: (087) 425-47-11
  • prawo jazdy, świadectwa kwalifikacji: (087) 425-47-12
  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, wydawanie zezwoleń na wykonywanie badań technicznych pojazdów: (087) 425-47-13
  • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców: (087) 425-47-14

WNIOSKI I WZORY DRUKÓW OPŁAT

Wnioski do pobrania oraz wzory druków opłat, w tym numery kont bankowych, na które należy uiszczać poszczególne opłaty:

PRZEJDŹ

STATUS DOWODU REJESTRACYJNEGO

Aby sprawdzić status należy podać: numer Rejestracyjny oraz ostatnie 5 znaków nadwozia (VIN)

SPRAWDŹ STATUS


Elektroniczna skrzynka podawcza systemu POJAZD i KIEROWCA

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdów oraz wnioski na prawo jazdy składać można za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu POJAZD i KIEROWCA na platformie PWPW.
UWAGA: Wnioski za pośrednictwem skrzynki podawczej składać mogą osoby posiadające PROFIL ZAUFANY BĄDŹ PODPIS ELEKTRONICZNY

Zakres i warunki świadczenia usług

SKRZYNKA PODAWCZA


zgłoszenie nabycia pojazdu

 

Do pobrania:

Poradnik jak zgłosić nabycie pojazdu
zgłoszenie nabycia pojazdu

 

Do pobrania:

Poradnik jak zgłosić zbycie pojazdu
zgłoszenie nabycia pojazdu

 

Do pobrania:

Poradnik jak zgłosić kasację pojazduU W A G A !!!

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. sprowadzonych z innego państwa UE oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski wydłużona była do 180 dni.
Dla pojazdów zakupionych/sprzedanych/zdemontowanych od 1 stycznia 2021 r. powrócił termin 30 dni na zgłoszenie zbycia/nabycia/kasacji.
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

XVI sesja Rady Powiatu Pisz

Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, przygotowanie Starostwa Powiatowego  w Piszu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2020 oraz przebieg Drogi Krajowej Nr 16 zdominowały obrady XVI sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się w czwartek, 30 stycznia br.

Obecny na sesji Marek Skarzyński – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu charakteryzując kondycję piskiego szpitala wskazał, iż aktualnie, zawarte kontrakty zarówno roczne jak i trzyletnie zapewniają zdolność pracy wszystkich kluczowych specjalistów, a tym samym oddziałów szpitalnych. Obecnie  w najtrudniejszej sytuacji kadrowej znajduje się Oddział Ratunkowy, który wymaga pilnego wsparcia kadrowego.  W trakcie sesji poruszony został także temat epidemii jaka ma miejsce w Chinach i ewentualnego hospitalizowania pacjentów  w razie podejrzeń o zarażenie koronawirusem. Dyrektor Marek Skarzyński poinformował, iż dla województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanym do hospitalizacji pacjentów podejrzewanych o kontakt z koronawirusem jest szpital  w Gdańsku. Natomiast SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu dysponuje dwoma łóżkami spełniającymi standardy w zakresie izolowania pacjentów znajdującymi się na Oddziale Zakaźnym.Inwestycje drogowe w Powiecie Piskim

W 2019 roku Powiat Piski przeznaczył blisko 14 mln zł na zadania inwestycyjne oraz remontowe w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Zaplanowane działania zostały zrealizowane niemal  w 100%. Część zadań będzie kontynuowanych zgodnie z planem  w roku bieżącym. Oznacza to, jak wskazuje Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, iż podjęte przez Powiat Piski zobowiązania w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej zostaną wykonane do czerwca bieżącego roku w całości.KONFERENCJA "FORMY WSPARCIA I ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE PISKIM"

W piątek, 13 grudnia, mieliśmy przyjemność gościć  w Ośrodku panią Martę Brzozowską z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji - ambasadorkę neurodydaktyki, tutora  i pedagoga, która poprowadziła wykład ph "Neurony lustrzane i wartości relacji".

Przed wykładem, pani dyrektor Ewa Ryzińska zaprezentowała formy terapii i inne działania służące rozwojowi osób  z niepełnosprawnością prowadzone  w Ośrodku.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE