You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Komunikat

Informujemy, że Apteka Dyżurna, Plac Daszyńskiego 12, 12-200 Pisz, podjęła pełnienie dyżurów w porze nocnej,  w niedziele i święta, zgodnie z Uchwałą  Nr XIV/107/19 Rady Powiatu Pisz z dnia  28 listopada 2019 r.Projekt „Wsparcie szkół i placówek powiatu piskiego”

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i nałożone ograniczenia m.in. w postaci zamknięcia na wiele tygodni placówek oświatowych wymusiły nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie opuścili sale szkolne zasiadając przy szklanym ekranie komputerów, by w ten niestandardowy sposób realizować podstawy programowe. Szybko jednak pojawił się problem posiadania przez rodziny niewystarczającej liczby sprzętu do swobodnej nauki.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH W POWIECIE PISKIM

9,71 mln z przeznaczeniem na przebudowę i remont 3 dróg powiatowych trafi  w bieżącym roku do Powiatu Piskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ogłasza nabór wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców  i organizacji w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.


W ramach przewidywanego wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji można ubiegać się o:

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw – termin składania wniosków: do 29 kwietnia 2020 r., kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach.
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych – termin składania wniosków: do 29 kwietnia 2020 r., kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach.
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (niezatrudniających innych pracowników) – termin składania wniosków: do 29 kwietnia 2020 r., kolejne nabory będą ogłaszane w 14-dniowych cyklach.Informacje dotyczące sposobu składania wniosku:
Wniosek należy składać elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego. Link do wniosku wraz z instrukcją dostępny jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w zakładce RYNEK Pracy – Aktualności. Przedsiębiorcy składający wniosek za pośrednictwem serwisu internetowego zobowiązania są do posiadania podpisu elektronicznego, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

INFOLINIA – szczegółowe informacje tel. kom. 790 370 122, 518 500 045, lub 87 425 24 46

W wyjątkowych sytuacjach Urząd dopuszcza możliwość przekazania wniosku w formie papierowej. Przedsiębiorca nie może otrzymywać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną dofinansowane z innych środków publicznych .

Formy wsparcia są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.Tarcza Antykryzysowa

Komunikat w sprawie przesunięcie terminów opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła przesunięcie terminów opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (termin dotychczasowy wyznaczony był na 31 marca 2020 r.).

Nowe terminy przedstawiają się następująco:

 • opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 15j. ustawy);
 • opłatę roczną za 2020 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (art. 53. ustawy).

Komunikat dotyczący terminów w postępowaniach

Na podstawie art. 15zzs ust. 1,8 i 10 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 5680) informujemy, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa,
 • kontrolach celno-skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


Ponadto, bieg terminu:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa -również nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa powyżej.Terminy procesowe wskazane powyżej, które biegły w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 marca 2020 r. - ulegają od dnia 31 marca 2020 zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. W okresie, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się co do zasady rozpraw ani posiedzeń jawnych.

W tym też okresie:

 • nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (co oznacza, iż w toczących się obecnie postępowaniach przed tutejszym Organem, strony tego postępowania nie będą zawiadamianie odrębny pismem o zmianie terminu załatwienia sprawy),
 • organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.


KOMUNIKAT

Informujemy, że Apteka Prywatna sp.j., 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza 2, będzie pełniła dyżur Świąteczny  w dniu 12 kwietnia 2020r., w godzinach 16.00-21.00.

Apteka Cefarm Białystok S.A., 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2, będzie pełniła dyżur Świąteczny w dniu 13 kwietnia 2020r., w godzinach 16.00-21.00.

Jednocześnie informujemy, że Apteka Dyżurna, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 12/2 wróciła do funkcjonowania we wcześniejszych godzinach.
Poniedziałek – Piątek: 08.00-20.00
Sobota: 08.00-15.00
Niedziela: nieczynne

KOMUNIKAT

W dniu 10.04.2020 r. Starostwo Powiatowe w Piszu jest czynne w godzinach 8:00 – 12:00

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE