You are hereZARZĄD POWIATU W PISZU OTRZYMAŁ VOTUM ZAUFANIA

ZARZĄD POWIATU W PISZU OTRZYMAŁ VOTUM ZAUFANIA


By jakub.grodzki - Posted on 07 czerwiec 2019

Rada Powiatu Pisz podczas IX sesji w dniu 30 maja 2019 r. udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu, wyrażając tym samym poparcie dla decyzji  i działań podejmowanych przez Zarząd w roku 2018.

Zanim podjęto uchwały skutkujące udzieleniem Zarządowi Powiatu  w Piszu absolutorium, radni jednomyślnie podjęli uchwałę  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pisz votum zaufania, poprzedzoną podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia raportu o stanie Powiatu Piskiego. Następnie radni, również jednomyślnie, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu.

Podstawą do oceny działań Zarządu Powiatu było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Jak wykazano  w sprawozdaniu, w 2018 roku zrealizowane dochody budżetowe opiewały na kwotę 78.054.604,28 zł, co stanowiło 101,42% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 78.813.789,98 zł, co stanowiło 96,94% planu wydatków po zmianach. W ramach wydatków poniesiono znaczne nakłady na oświatę  i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, transport i łączność, w tym utrzymanie dróg publicznych, bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia oraz pomoc społeczną. Budżet roku 2018 zamknął się deficytem  w wysokości 759.185.70 zł.

Na inwestycje i remonty w roku ubiegłym, powiat przeznaczył kwotę 23.941.887,84 zł, co stanowiło 30% ogółu wydatków.

Wśród największych inwestycji wymienić należy:

 • przebudowę drogi powiatowej Nr 1522N (karpa) – Turośl- Pisz (wraz ze ścieżką rowerową)
 • dobudowę do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo- rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego,
 • budowę warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycję w branżowe szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie,
 • modernizację bazy dydaktyczno- sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu,
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1686N w miejscowości Karwik,
 • budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1581N Kokoszki- Faryny- Karwica- Krzyże,w miejscowości Karwik wraz z budową zatok autobusowych,
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1648N w miejscowości Uściany Stare,Poza wyżej wymienionymi zadaniami oraz szeregiem pozostałych inwestycji, Powiat Piski w roku 2018 przekazywał jednostkom organizacyjnym dotacje celowe, w tym m.in. dla:

1. SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu:

 • na dofinansowanie II etapu rozbudowy systemu informatycznego o elektroniczną dokumentację medyczną  i e-usługi,
 • na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • na dofinansowanie budowy całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego,
 • na dofinansowanie zakupu kardiotokograficznego,2. Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu:

 • na dofinansowanie przebudowy wiaty sceny letniej wraz z wyposażeniem przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku,
 • na dofinansowanie utworzenia placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki  w Ogródku, w tym wykonanie zagospodarowania terenu.Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018 oraz wniosek Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Pisz  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za rok 2018 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE