You are hereDOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH


By aneta.ofman - Posted on 29 październik 2020

INFORMACJA Z DNIA 26.08.2021 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że zostały podpisane kolejne aneksy do umów zawartych pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim na dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Podpisanie aneksów związane jest ze zmianą wartości umownych na roboty budowlane, badania laboratoryjne oraz zakup tablic informacyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i podpisaniu umów  z wykonawcami.


W dniu 23 sierpnia został podpisany aneks do umowy na zadanie pn.:


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie
od km 0+734,37 do km 2+920

 • Wartość zadania ogółem: 2 162 680,39 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 385 830,92 zł
 • Środki własne Powiatu: 776 849,47 zł

W dniu 24 sierpnia został podpisany aneks do umowy na zadanie pn.:


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N
Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165

 • Wartość zadania ogółem: 1 657 658,58 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 018 196,11 zł
 • Środki własne Powiatu: 639 462,47 zł


/K. Zadroga; Kierownik Działu Technicznego Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu/


INFORMACJA Z DNIA 27.07.2021 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 27 lipca 2021 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim  a Powiatem Piskim, zostały aneksowane dwie z czterech umów na dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisanie aneksów związane jest ze zmianą wartości umownych na roboty budowlane, badania laboratoryjne oraz zakup tablic informacyjnych po przeprowadzonych postępowaniach  i podpisaniu umów z wykonawcami. Kolejne dwie umowy zostaną aneksowane w terminie późniejszym. Ostatecznie wartość inwestycji przedstawia się następująco:


Zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki)
od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N

 • Wartość zadania ogółem: 1 871 485,04 zł
 • Wartość dofinansowania: 1 202 972,19 zł
 • Środki własne Powiatu: 668 512,85 zł

Zadanie pn.:

Przebudowa ul. Lipowej w Piszu
od km 0+000 do km 0+157,23

 • Wartość zadania ogółem: 961 935,32 zł
 • Wartość dofinansowania: 593 502,90 zł
 • Środki własne Powiatu: 368 432,42 złINFORMACJA Z DNIA 13.05.2021 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie Nr 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N
DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920


Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 682 606,55 zł.
Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 712 994,02 zł.


Zadanie Nr 2:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki)
od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N


Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 293 735,04 zł.
Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 488 179,13 zł.

Zadanie Nr 3:

Przebudowa ul. Lipowej w Piszu
od km 0+000 do km 0+157,23

Szacunkowa wartość zadania wynosi 968 782,09 zł.
Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 604 473,55 zł.

Zadanie Nr 4:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N
Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165


Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 724 070,76 zł.
Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 119 655,97 zł.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4 925 302,67 zł.
Informujemy, że może ono ulec zmianie po zakończeniu postępowań przetargowych na realizację przedmiotowych zadań.

/K. Zadroga; Kierownik Działu Technicznego Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu/


INFORMACJA Z DNIA 05.04.2021 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że uzyskano dofinansowanie w wysokości 595 000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne, tj. zakup pojazdów silnikowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.Zakup sprzętu przyczyni się do zwiększenia możliwości samodzielnego sukcesywnego prowadzenia drogowych robót utrzymaniowych, wpływając tym samym na poprawę jakości dróg powiatowych. Przedmiotem dostaw, których wykonawcy zostaną wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego będzie:

 • samochód osobowy przeznaczony do obsługi obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu;
 • samochód brygadowy przeznaczony do przewozu osób oraz materiałów;
 • ciągnik rolniczy wraz z osprzętem do drogowych robót utrzymaniowych./K. Zadroga; Kierownik Działu Technicznego Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu/


INFORMACJA Z DNIA 08.02.2021 r.Powiatowy Zespół Ekonomiczno– Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu informuje, że szkoły i placówki oświatowe, dla których Powiat Piski jest organem prowadzącym korzysta z programów rządowych:1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach otrzymał dotację z budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na zakup specjalistycznego zestawu do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
Sprzęt służy do treningu słuchowego wspierającego funkcje słuchowe, a przez to poprawy m.in koncentracji, rozwoju kreatywności, zdolności językowych i komunikacyjnych.
http://powiat.pisz.pl/?q=artykuly-uwaga-s-uchowa-terapia-metod-tomatisa-...

2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach, II Liceum Ogólnokształcące w Piszu oraz Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach, II Liceum Ogólnokształcące w Piszu oraz Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie otrzymały dotację celową na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego jak laptopy, tablice interaktywne, projektory, itp.
Zakupiony w ramach programu rządowego pn. AKTYWNA TABLICA sprzęt, umożliwia przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, co znacznie podnosi komfort nauczania.
Wartość dofinansowania wyniosła 42 tys. zł.,co stanowi 80% wartości całego zadania.

3. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie otrzymał dotację w wysokości 12 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie działań biblioteki szkolnej.
Otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotacja pozwoliła na zakup nowości wydawniczych wskazanych przez uczniów i radę pedagogiczną.
INFORMACJA Z DNIA 16.12.2020 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że uzyskano dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1670N
Pisz – Łupki – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433”Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu. Pierwszym etapem będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, następnie pozyskanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót drogowych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2023.

/K. Zadroga; Kierownik Działu Technicznego Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu/


INFORMACJA Z DNIA 10.11.2020 r.Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu informuje, że szkoły i placówki oświatowe, dla których Powiat Piski jest organem prowadzącym korzysta z programów rządowych:1. Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Dotacja udzielona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, udzielona na zakup książek do biblioteki szkolnej.
Wartość całkowita zadania 5 000,00 zł w tym:
Kwota dofinansowania 4 000,00 zł
Wkład własny: 1 000,00 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łupkach

Realizacja Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017 -2021.
Wartość całkowita: 189 160 zł
Kwota dofinansowania: realizacja zadania w łącznej wysokości 189 160 zł przekazywana w pięciu transzach:

- rok 2017 - I transza: 30 760 zł
- rok 2018 - II transza: 31 800 zł
- rok 2019 - III transza: 31 800 zł
- rok 2020 - IV transza: 47 400 zł

W ramach projektu realizowane są zadania polegające na wsparciu dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w zakresie:

1) przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży,
2) zapewnienia prowadzenia zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu:
- wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;
- organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
INFORMACJA Z DNIA 21.10.2020 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu jest obecnie w trakcie przygotowań do realizacji inwestycji z udziałem dofinansowania pochodzącego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zostały przeprowadzone postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych.
W wyniku złożonych ofert zostały określone koszty robót dla poszczególnych zadań.

Dla zadania nr 1:
Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1867N DK Nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 25+100 do km 26+562,04 odcinek Lipińskie – Skarżyn
Wartość zadania ogółem: 1 965 583,09 zł
Wartość dofinansowania: 1 832 086,42 zł

Dla zadania nr 2:
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1646N (Ruciane Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 5+450 do km 6+160 str. prawa w m. Wejsuny
Wartość zadania ogółem: 359 386,58 zł
Wartość dofinansowania: 359 386,58 zł

Łączna wartość inwestycji wynosi 2 324 969,67 zł,
w tym wartość przyznanego dofinansowania 2 191 473,00 zł.


Zakres robót dla zadania nr 1 obejmuje przebudowę konstrukcji istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 m dostosowaną do przenoszenia obciążenia ruchu kategorii KR2 wraz z poboczami żwirowymi o szerokości 1 m oraz wykonanie odwodnienia.

Zakres robót dla zadania nr 2 obejmuje budowę chodnika oraz zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Szerokość chodnika na całej długości wynosić będzie 2,0 m.
INFORMACJA Z DNIA 18.08.2020 r.

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko– Mazurskim a Powiatem Piskim, zostały aneksowane umowyna dofinansowanie zadań realizowanych  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Podpisanie aneksów związane jest ze zmianą wartości umownych na roboty budowlane, badania laboratoryjne oraz zakup tablic informacyjnych po przeprowadzonych postępowaniach i podpisaniu umów z wykonawcami.
Ostatecznie wartość poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:

Zadanie Nr 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N
DK Nr 16 (Drozdowo)– Cierzpięty– Ublik– DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik– DK Nr 63


Wartość zadania ogółem: 5 681,612,67 zł
Wartość dofinansowania: 3 900 378,94 zł
Środki własne Powiatu: 1 781 233,73 zł

Zadanie Nr 2:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N
od DP Nr 1660N (Szkody)– Długi Kąt– Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt– Kowalewo


Wartość zadania ogółem: 2 745 071,54 zł
Wartość dofinansowania: 1 372 535,77 zł
Środki własne Powiatu: 1 372 535,77 zł

Zadanie Nr 3:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu
od km 0+004,16 do km 0+655,29


Wartość zadania ogółem: 1 871 658,81 zł
Wartość dofinansowania: 887 326,27 zł
Środki własne Powiatu: 984 332,54 zł

Łączna wartość wszystkich inwestycji wynosi 10 298 343,02 zł,
w tym wartość przyznanego dofinansowania 6 160 240,98 zł.


/K. Zadroga; Kierownik Działu Technicznego Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu/Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE