You are herezapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe


By aneta.ofman - Posted on 18 sierpień 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie wraz dostawą i montażem tablicy informacyjnejStarostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na na wykonanie wraz dostawą i montażem tablicy informacyjnej.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.


Szczegóły zapytania do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zamówienie publiczne wynika z realizacji operacji pn. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU realizowanej w ramach celu operacyjnego: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE