You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


informacja

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
komunikat z dnia 23.10.2020 r.
W związku z szybko rosnącą falą zachorowań oraz objęciem całego kraju strefą „czerwoną”, w trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników starostwa, podjąłem decyzję o ograniczeniu bezpośrednich wizyt w urzędzie.

 • ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów, obsługa odbywać się będzie nadal w trybie ciągłym, na specjalnie wyznaczonych DWÓCH stanowiskach, przez tzw. "okienka".
 • KLIENCI OBSŁUGIWANI SĄ W GODZ. 08.00- 14.00.
 • we wszelkich sprawach urzędowych można kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: kontakt tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa telefonicznie do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
 • numery telefonów do wydziałów urzędu dostępne są również na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
 • sprawy urzędowe załatwiać można: drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl , listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP.
 • wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych .
 • Wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.
 • osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z terytorium UE mogą dokonać zgłoszenia rejestracji pojazdu https://www.esp.pwpw.pl/
 • Od dnia 2 listopada do odwołania, wizyty w Wydziale Komunikacji odbywać się będą tylko po umówionym telefonicznie terminie wizyty. Szczegóły: http://powiat.pisz.pl/?q=artykuly-wydzia-komunikacji


 • W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.  Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki
DODATKOWY MILION NA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

Decyzją Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Powiat Piski otrzymał 1 mln złotych w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pracy.

Decyzja jest odpowiedzią na wnioski Starosty Piskiego  o uruchomienie dodatkowych środków dla naszego Powiatu  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dysponowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu środki, służyć będą łagodzeniu skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej.

W najbliższym czasie informować będziemy Państwa o konkretnych działaniach w zakresie dysponowania tymi środkami.
Przypominając, władze Powiatu Piskiego mając na uwadze możliwe skutki pandemii, bardzo szybko podjęły starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na wsparcie w tym zakresie. Pierwsze rozmowy na ten temat podjął już w kwietniu Starosta Piski w czasie wideokonferencji z Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Panią Aliną Nowak. W maju przedstawiciele Zarządu Powiatu, Panowie Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda odbyli spotkanie w tej sprawie z Panią Wiceminister.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że powyższe działania cały czas mocno wspierał Pan Poseł Jerzy Małecki. To nie pierwszy raz kiedy Pan Poseł wspiera działania na rzecz naszego powiatu, za co w imieniu mieszkańców dziękujemy.


Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim VI

pup

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.
Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)

pup

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim" (V) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
XXI Sesja Rady Powiatu Pisz. ZARZĄD POWIATU UZYSKAŁ WOTUM ZAUFANIA.

Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Piszu, sprawozdanie  z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu były najistotniejszymi decyzjami jakie zostały podjęte w trakcie XXI sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 25 czerwca.

Jednomyślnie przyjęte wotum zaufania dla Zarządu Powiatu skomentował Starosta Piski Andrzej Nowicki, który obok podziękowań za wysokie zaufanie w zakresie pracy oraz decyzji Zarządu Powiatu wskazał, iż udzielone przez Radę wotum jest docenieniem wykonanej na rzecz mieszkańców pracy. Wskazał również, iż Zarząd w swoich decyzjach i inicjatywach zawsze stawia na pierwszym miejscu dobro lokalnej społeczności, ponieważ to samorząd jest dla ludzi a nie odwrotnie. Podkreślił także, iż bez wsparcia Radnych nie byłoby możliwe osiągnąć tak wiele dla sukcesywnego rozwoju naszego powiatu.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE