You are hereAktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)

Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)


By aneta.ofman - Posted on 17 lipiec 2020

pup

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim" (V) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji: od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OSÓB MŁODYCH DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PISKIM.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE – GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA

Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako osoby bezrobotne.
Ponadto na etapie rekrutacji do projektu brane są pod uwagę dodatkowe kryteria ponieważ wsparcie skierowane jest w szczególności do:

- osób należących do kategorii młodzieży NEET – co najmniej 60% uczestników
NEET to osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna)
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym tj. dziennym)
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

- osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – co najmniej 20% uczestników tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach.
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
~ młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy)
~ dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

- kobiet – minimum 60% uczestników


Rekrutacja osób do projektu prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu lub do momentu wyczerpania dofinansowania na realizację zadań.

FORMY WSPARCIA, HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI: Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub doradztwem zawodowych oraz utworzony zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania.
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
- bon szkoleniowy
- szkolenie zawodowe
- bon na zasiedlenie
- staże
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zgodnie z harmonogramem poszczególne formy wsparcia będą realizowane przez cały okres realizacji projektu, lub do momentu wyczerpania środków finansowych na zadaniach.

Projekt realizowany jest na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie piskim. Informacji na temat projektu udziela specjalista ds. programów Pani Małgorzata Zach, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. J.O. Zagłoby 2, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu: 87 4252460.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE