You are hereAktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim VI

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim VI


By aneta.ofman - Posted on 17 lipiec 2020

pup

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.
Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI) realizowanego przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

Projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji: od 01 stycznia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA W POWIECIE PISKIM.
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE – GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako osoby bezrobotne.

Ponadto na etapie rekrutacji do projektu brane są pod uwagę dodatkowe kryteria ponieważ wsparcie skierowane jest w szczególności do:
- osób starszych w wieku 50 lat i więcej (tj. osoba, która w roku, w którym przystąpiła do projektu miała 50 lat i więcej)
- osób długotrwale bezrobotnych (tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
- kobiet
- osób z niepełnosprawnościami
- osób o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie)

Rekrutacja osób do projektu prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu lub do momentu wyczerpania dofinansowania na realizację zadań.

FORMY WSPARCIA, HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI:

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub doradztwem zawodowych oraz utworzony zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania.
Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
- szkolenia
- staże
- prace interwencyjne
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zgodnie z harmonogramem poszczególne formy wsparcia będą realizowane przez cały okres realizacji projektu, lub do momentu wyczerpania środków finansowych na zadaniach.

Projekt realizowany jest na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie piskim.

Informacji na temat projektu udziela specjalista ds. programów Pani Monika Gutowska, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. J.O. Zagłoby 2, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu: 87 4252460.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE