Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

BUDŻET POWIATU NA 2021. STABILNOŚĆ I SUKCESYWNY ROZWÓJ

Budżet powiatu to najważniejszy dokument definiujący finanse powiatu na dany rok. Stanowi podstawę polityki finansowej powiatu. Uchwala go Rada Powiatu, zaś za wykonanie odpowiada Zarząd Powiatu.

Przyjęcie budżetu Powiatu Piskiego na 2021 rok to najważniejszy punkt ostatniej sesji Rady Powiatu Pisz, która miała miejsce 30 grudnia minionego roku.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny budżet.

Szczepienia przeciwko COVID-19. Ważne informacje.


Opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem konieczne jest, aby duża część populacji przyjęła szczepionkę.
Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim – zaufanie.


OD PLANÓW DO REALIZACJI. SZPITAL POWIATOWY W PISZU ROZPOCZYNA MODERNIZACJĘ ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO.

Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja i doposażanie piskiego Szpitala. Jak wiadomo koszty wykonywania zadań inwestycyjnych w przypadku placówek medycznych są często bardzo wysokie i wielokrotnie przewyższają możliwości ich realizacji we własnym zakresie. Dlatego, na realizację inwestycji w piskim szpitalu, zarówno Szpital Powiatowy w Piszu jak i Powiat Piski starają się pozyskiwać fundusze zewnętrzne, unijne i krajowe. Dotąd najbardziej kosztowne inwestycje w piskim Szpitalu odbywały się dzięki pozyskaniu miedzy innymi środków krajowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz transgranicznych- z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja czy Programu Litwa– Polska. Ważny jest też udział Gmin powiatu piskiego, które wspierają Szpital w jego doposażaniu. TYM RAZEM, SZPITAL POWIATOWY W PISZU OTRZYMAŁ PRAWIE 7 MLN ZŁ Z BUDŻETU PAŃSTWA.Uwaga słuchowa – terapia metodą Tomatisa w SOSW w Łupkach


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zakupił specjalistyczny zestaw do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko Mazurskiego pozwoli na wzbogacenie oferty placówki w zakresie stosowanych metod terapeutycznych.


OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓWK O M U N I K A TW związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku, zwierającym polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników administracji samorządowej, Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie ciągłym będzie realizowało zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa i potrzeby urzędu.
W związku z powyższym, od dnia 3 listopada 2020 r. urząd przechodzi na pracę zdalną. Pracownicy będą naprzemiennie wykonywali swoje obowiązki w urzędzie lub w domu, w sposób zdalny. Urząd nie zaprzestaje pracy, na bieżąco wykonując zadania pilne i niecierpiące zwłoki i niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

1. obsługa odbywać się będzie w godz. 08.00 - 14.00 na specjalnie wyznaczonych stanowiskach, przez tzw. "okienka".
2. w sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikiem urzędu, w Wydziale Komunikacji tut. starostwa, dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Obsługa odbywa się w takich przypadkach przy za-chowaniu reżimu sanitarnego- Klient winien mieć zakryty nos i usta i dokonać dezynfekcji rąk specjalnie do tego przeznaczonym płynem lub przejść przez specjalną komorę dezynfekcyjną ustawioną przed salą obsługi w Wydziale Komunikacji.
3. w urzędzie nadal czynna jest kasa w godz. od 08.00 do 14.00. Wejście do kasy znajduje się z tyłu budynku.
4. we wszelkich sprawach urzędowych prosimy kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
5. numery telefonów do wydziałów dostępne są na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
6. w sprawach urzędowych kontaktować się można również listownie, wykorzystując platformę internetową Epuap oraz drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl
7. wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych
8. wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wy-daniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości