You are hereOD PLANÓW DO REALIZACJI. SZPITAL POWIATOWY W PISZU ROZPOCZYNA MODERNIZACJĘ ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO.

OD PLANÓW DO REALIZACJI. SZPITAL POWIATOWY W PISZU ROZPOCZYNA MODERNIZACJĘ ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO.


By aneta.ofman - Posted on 13 styczeń 2021

Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja i doposażanie piskiego Szpitala. Jak wiadomo koszty wykonywania zadań inwestycyjnych w przypadku placówek medycznych są często bardzo wysokie i wielokrotnie przewyższają możliwości ich realizacji we własnym zakresie. Dlatego, na realizację inwestycji w piskim szpitalu, zarówno Szpital Powiatowy w Piszu jak i Powiat Piski starają się pozyskiwać fundusze zewnętrzne, unijne i krajowe. Dotąd najbardziej kosztowne inwestycje w piskim Szpitalu odbywały się dzięki pozyskaniu miedzy innymi środków krajowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz transgranicznych- z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja czy Programu Litwa– Polska. Ważny jest też udział Gmin powiatu piskiego, które wspierają Szpital w jego doposażaniu. TYM RAZEM, SZPITAL POWIATOWY W PISZU OTRZYMAŁ PRAWIE 7 MLN ZŁ Z BUDŻETU PAŃSTWA.JEDNĄ Z INWESTYCJI, NA KTÓRĄ STARANO SIĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OD DOBRYCH PONAD 5 LAT BYŁO ZADANIE ZWIĄZANIE Z MODERNIZACJĄ ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO.

Kilkukrotnie składane były wnioski o dofinansowanie rozbudowy tego oddziału, tak ważnego z perspektywy regionu, w którym mieszkamy. Jak wszystkim wiadomo, w tej części Mazur, gdzie żyjemy w otoczeniu bogactwa lasów, brakowało jednostki zdrowotnej dostosowanej i specjalizującej się w leczeniu między innymi chorób odkleszczowych. Głównym powodem składanych wówczas wniosków o dofinansowanie było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w szczególności przenoszonymi przez kleszcze, a szpital miał być placówką obsługującą w tym zakresie pacjentów z całego województwa.
Największym problemem z jakim borykał się Szpital było niedostosowanie Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego do zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz obowiązujących przepisów. Oddział dysponował jedynie 3 salami, co pozwalało na użytkowanie tam ok. 11 łózek. Do tego baza sprzętowa była w znacznym stopniu niewystarczająca i wyeksploatowania, sprzęt ulegał częstym awariom co utrudniało prace personelowi ale też generowało dodatkowe koszty. Brakowało izolatek dla chorych na choroby o najwyższym stopniu zaraźliwości wyposażonych w wentylację działającą na zasadzie podciśnienia, śluz szatniowych i rozwiązań technicznych zgodnych z wymaganiami dotyczącymi tego typu pomieszczeń. Niemożność izolacji pacjentów stanowiła duży problem, co można było dostrzec już w czasie panujących w latach uprzednich epidemii chorób zakaźnych takich jak m.in. ptasia czy świńska grypa. Kolejnym bardzo istotnym problemem był także fakt, że pacjentów z chorobami zakaźnymi nie można transportować do innego oddziału dostępnego dla „niezakażonych” pacjentów, a przy Oddziale brakowało możliwości intensywnej opieki medycznej oraz wyodrębnionych łóżek intensywnej opieki medycznej.

COVID-19

Rok 2020 zaskoczył wszystkich. Koronawirus SARS-CoV-2 powodujący chorobę COVID-19 przyniósł wiele złego na całym świecie, w tym również w Polsce, uwidocznił też jak bardzo nie jesteśmy przygotowani na tak ogromne wyzwania w zakresie chorób zakaźnych. Epidemia pokazała braki w szpitalach, zarówno w ich doposażeniu jak dostosowaniu do leczenia tego typu chorób. Braki, o których wszyscy wiedzieliśmy, jednak COVID pokazał ich ogrom. Zarówno rząd jak i samorządy bardzo szybko zareagowały na sytuację w kraju kierując dostępne środki finansowe do szpitali oraz występując do instytucji unijnych o dokonanie zmian w obowiązujących programach unijnych tak by można było uruchomić dodatkowe środki na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa i walkę z epidemią. Instytucje unijne wyraziły zgodę na powyższe i natychmiastowo dokonano niezbędnych zmian i przesunięć oraz umożliwiono wnioskowanie o dofinansowanie zadań związanych z covidem.

DOPOSAŻENIE SZPITALA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ

Kiedy pojawiły się pierwsze możliwości wnioskowania o dodatkowe środki na walkę z COVID od razu podjęto niezbędne działania. Szpital Powiatowy w Piszu w krótkim czasie pozyskał środki finansowe dostępne za pośrednictwem zarówno środków Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Dzięki tym funduszom Szpital Powiatowy w Piszu znacznie doposażył Oddział Obserwacyjno- Zakaźny w sprzęt potrzebny do hospitalizacji i leczenia zakażonych koronawirusem pacjentów oraz środki higieny osobistej. Równolegle wykonywano tymczasowe zabiegi techniczne dostosowujące placówkę do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem bądź chorych na COVID-19. Istniejący Oddział Obserwacyjno- Zakaźny nie był bowiem dostosowany do zaistniałych potrzeb w tym zakresie.

OD PLANÓW DO REALIZACJI

W tym samym czasie przedstawiciele Zarządu Powiatu w Piszu wspólnie z Dyrektorem Szpitala podjęli ponowne starania o rozbudowę Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego. Konieczność jego modernizacji, patrząc między innymi perspektywy doświadczeń z COVID-19 okazała się wręcz niezbędna. Niezbędna by móc w pełni zabezpieczyć mieszkańców naszego regionu w możliwości specjalistycznego leczenia chorób zakaźnych, w tym chorób o wysokim stopniu zaraźliwości jakim okazał się COVID-19. Kwota realizacji inwestycji we własnym zakresie przekraczała możliwości zarówno Szpitala ja i Powiatu Piskiego.
Działania zmierzające do pozyskania rządowych środków finansowych na ten cel bardzo mocno wsparli wówczas Pani Senator Małgorzata Kopiczko i Pan Poseł Jerzy Małecki. W pierwszej kolejności, w maju 2020 r., udało się zorganizować spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu w Piszu z Wiceministrem Zdrowia Waldemarem Kraska. Skutkiem rozmów, już w czerwcu Wiceminister wizytował piski Szpital. Powiat Piski w międzyczasie korespondował w tym zakresie z przedstawicielami Ministerstwa, Panią Senator i Panem Posłem. Wniosek o przebudowę i modernizację Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Piszu zyskał wówczas pozytywnie opinię merytoryczną Ministerstwa Zdrowia i został skierowany do Premiera Morawieckiego celem dalszych decyzji. W kolejnych miesiącach drugiej połowy roku wniosek uzyskał pozytywną rekomendację rządu, jednak warunkiem otrzymania tych środków było zrealizowanie inwestycji do końca 2020 roku. Jak się okazało czasu było niewystarczająco na wykonanie tak dużego zadania i spełnienie warunku wykonania zadania do końca roku. Pojawiło się zagrożenie, że plany modernizacji oddziału upadną. I również tu Powiat Piski mógł liczyć na wsparcie Pani Senator Kopiczko i Pana Posła Małeckiego, którzy podjęli zabiegi o wpisanie inwestycji w rządowy budżet na rok 2021.

SUKCES!

Na swoim posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, w którym pod nr 1140 zapisano wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z wyposażeniem w SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Piszu” na kwotę 6,9 mln zł. Tym samym, plany dotyczące modernizacji, rozbudowy i doposażenia Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Piszu, stały się realne.

INWESTYCJA RUSZYŁA

W chwili obecnej, Szpital jest już po przeprowadzonym przetargu na realizację inwestycji. W dniu 11 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu, do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany wykonawca: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., z/s. w Warszawie, Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjne- Handlowo- Usługowe IRMA Ireneusz Załęski, z/s. w Warszawie. Prace modernizacyjne przewidziane są do polowy czerwca 2021 r.

CO RÓWNIEŻ WAŻNE

Funkcjonowanie Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Piszu nie zostanie przerwane na czas realizacji inwestycji. W wyniku analizy zasobów lokalowych i możliwości Szpitala, dokonano uzgodnień, w wyniku których między innymi część Oddziału Dziecięcego zostanie zagospodarowana na rzecz leczenia pacjentów Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego. Funkcjonowanie obu oddziałów realizowane będzie nieprzerwalnie.
Miejmy nadzieję, że wszystkie prace związane z realizacją inwestycji przebiegną bezproblemowo i zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu na obszarze przede wszystkim powiatu piskiego ale i całego województwa warmińsko-mazurskiego wzrośnie poziom bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w tym między innymi takimi jak COVID-19 czy choroby odkleszczowe.- - - - - - - - - - - - -
P O D Z I Ę K O W A N I A
- - - - - - - - - - - - -W imieniu całego Zarządu Powiatu w Piszu chciałbym skierować serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy włączyli się w pomyślną realizację zadania.

Wyrazy podziękowań kieruję do przedstawicieli strony rządowej, Pana Ministra Waldemara Kraski i Pana Wojewody Artura Chojeckiego , którzy pozytywnie zaopiniowali realizację inwestycji w naszym szpitalu.

Szczególe podziękowania kieruję do Pani Senator Małgorzaty Kopiczko i Pana Posła Jerzego Małeckiego, którzy nie pozostali obojętni wobec potrzeb Mieszkańców powiatu piskiego i od początku podjętych działań wspierali samorząd Powiatu Piskiego w drodze do sfinalizowania inwestycji.

Słowa podziękowań kieruję również do Pana Dyrektora Marka Skarzyńskiego, który wspólnie z przedstawicielami Zarządu Powiatu Piskiego prowadził sukcesywne negocjacje w zabiegach o pozyskanie środków na realizację inwestycji, ale również dokonał niezbędnych zabiegów by zachować ciągłość pracy wszystkich oddziałów szpitala na czas realizacji zadania.

Podziękowania kieruję także do doktor Sylwii Podsiad- Masłowskiej Koordynator Oddziału Dziecięcego, za wyrażenie zgody na zagospodarowanie części pomieszczeń oddziału Dziecięcego na czas realizacji inwestycji na rzecz leczenia pacjentów Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego.

Korzystając z okazji, kieruję ogromne wyrazy uznania i podziękowania za działania służące zapobieganiu i walce z COVID do Pracowników służby zdrowia: Pracowników Szpitala Powiatowego w Piszu, Lekarzy, Pielęgniarek, Ratowników Medycznych, w tym stacji gminnych, Pracowników administracji szpitala i pozostałego Personelu niemedycznego, Lekarzy, Pielęgniarek i Pracowników niemedycznych gminnych przychodni zdrowia a także Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu.

To właśnie Państwo, mimo zagrożenia jakim była i jest epidemia koronawirusa, nie zaprzestali w przeważającej mierze swoich obowiązków służbowych, mimo iż byliście grupą Osób szczególnie narażonych na zarażenie się wirusem i zachorowanie na COVID-19. Dziś do Państwa kieruję serdecznie i szczere DZIĘKUJĘ !

Pozostaje nam liczyć, że rok 2021 przyniesie nam uspokojenie i opanowanie sytuacji epidemicznej, czego życzę wszystkim, w szczególności Mieszkańcom Powiatu Piskiego!

Andrzej Nowicki Starosta PiskiKlauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE