You are hereRAPORT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA KODEKSU ETYCZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W PISZU

RAPORT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA KODEKSU ETYCZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W PISZU


By admin - Posted on 25 styczeń 2010

 

 
     
 

Przejrzysta Polska

 

 

RAPORT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA KODEKSU ETYCZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W PISZU

 

Realizując zadania związane z kontynuacją Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” w miesiącu sierpniu bieżącego roku przeprowadzono wśród mieszkańców Powiatu oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu ankietę dotyczącą funkcjonowania Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa.

 

Celem przeprowadzonej ankiety było zbadanie czy pracownicy Starostwa:

  • znają treść kodeksu

  • uważają jego istnienie za potrzebne

  • stosują zasady w nim zawarte w codziennej pracy

Celem przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców Powiatu było zbadanie czy:

  • wiedzą o funkcjonowaniu Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu

  • znają jego treść

  • uważają jego istnienie za potrzebne

Celem przeprowadzonego badania było również zbadanie opinii mieszkańców na temat istnienia w Starostwie Powiatowym w Piszu zjawisk korupcyjnych.

 

 Oto wyniki przeprowadzonych ankiet wśród pracowników Starostwa Powiatowego:
( w czerwonych polach liczba głosów na dana opcję)


 

1. Czy słyszał(a) Pan(i) o wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Piszu w ramach akcji „Przejrzysta Polska” Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa?

Wybierz tak lub nie

tak (42)      nie  (1)

 

2. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o istnieniu Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa?
 
Wybierz jedną opcję

  ze strony internetowej Starostwa ( 6 )
  z tablicy informacyjnej Starostwa ( 2 )
  od pracowników Starostwa ( 31 )
  od znajomych ( 0 )
  z innych źródeł : jakich ( 6 )

 

3. Czy Pana(i) zdaniem wprowadzenie Kodeksu Etycznego w Starostwie Powiatowym w Piszu miało wpływ na podwyższenie etycznego poziomu pracowników Starostwa?

Wybierz jedna opcję
  tak ( 4 )   raczej tak  ( 9 )   raczej nie ( 23 ) nie ( 0 )

 

4. Jak ocenia Pan(i) stopień przestrzegania przez pracowników Starostwa zasad i wartości zawartych w Kodeksie Etyki? (należy zaznaczyć jedną odpowiedź, prosimy podać ocenę w skali od 1-bardzo źle do 5-bardzo bobrze)

Wybierz jedną opcję
  1 ( 1 )   2 ( 2 )   3 ( 15 )   4 ( 18 ) 5 ( 7 )

 

5. Czy Pana(i) zdaniem istnieje potrzeba corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa przez społeczność lokalną?

Wybierz jedna opcję
tak ( 9 )   raczej tak ( 14 )   raczej nie ( 13 )   nie ( 7 )

 

6. Czy Pana(i) zdaniem wymienione poniżej zjawiska mogą zdarzyć się w Starostwie Powiatowym w Piszu? Jak ocenia Pan(i) prawdopodobieństwo ich zajścia?

 

  Bardzo mało prawdopodobne Mało prawdopodobne Prawdopodobne Bardzo prawdopodobne wiem, że się zdarzają
Korupcja

 

Wybierz jedna opcję
( 12 ) ( 17 ) ( 8 ) ( 0 )
Konflikt interesów

 

Wybierz jedną opcję
( 5 ) ( 15 ) ( 11 ) ( 0 )
Łączenie stanowisk

 

Wybierz jedną opcję
( 6 ) ( 13 ) ( 11 ) ( 3 )
Łapówkarstwo

 

Wybierz jedną opcję
( 10 ) (16 ) ( 12 ) ( 0 )
Nepotyzm

 

Wybierz jedną opcję
( 10 ) ( 5 ) ( 12 ) ( 3 )
Nierzetelność

 

Wybierz jedną opcję
( 11 ) ( 20 ) ( 7 ) ( 0 )
Niegospodarność

 

Wybierz jedną opcję
( 11 ) ( 20 ) ( 5 ) ( 3 )

 

7. Czy Pana(i) zdaniem istnieje potrzeba podjęcia działań w kierunku wprowadzenia zmian do wdrożonego Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Piszu?

Proszę wybrać opcję
tak ( 4 )   raczej tak ( 4 )   raczej nie ( 21 )   nie ( 14 )

 


Badaniu ankietowemu poddanych zostało 43 respondentów.

Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, iż praktycznie wszyscy pracownicy Starostwa wiedzą o funkcjonowaniu Kodeksu Etycznego Pracowników (42 na 43 ankietowanych)

Źródłem owej wiedzy dla ankietowanych byli w przeważającej większości inni pracownicy Starostwa.

Większość ankietowanych w sposób krytyczny oceniło wpływ wprowadzenia Kodeksu na podwyższenie poziomu etycznego pracowników.

W ocenie pracowników Starostwa stopień przestrzegania przez nich zasad i wartości zawartych w Kodeksie Etycznym kształtuje się na poziomie zadowalającym ( średnia ocena w skali od 1-bardzo źle do 5- bardzo dobrze, wyniosła 3,65.)

Należy stwierdzić, iż problematyka potrzeby corocznego monitoringu postanowień Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa przez mieszkańców Powiatu wzbudziła najwięcej kontrowersji (23 pracowników udzieliło odpowiedzi tak i raczej tak, natomiast 20 pracowników nie widzi takiej potrzeby).

Zdaniem wszystkich ankietowanych w Starostwie Powiatowym w Piszu nie występują zjawiska korupcji, konfliktu interesów oraz nierzetelności.

W opinii zdecydowanej większości respondentów nie ma potrzeby podejmowania działań zmierzających do zmian do wdrożonego Kodeksu.

 

     

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE