You are hereZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


By elzbieta.czaporowska - Posted on 02 lipiec 2021


Zostań rodziną zastępczą

Tworząc rodzinę zastępczą tymczasowo opiekujesz się dzieckiem.
Powiat Piski zapewni Ci świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przyjętego do rodziny.

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu i umów na pierwsze spotkanie informacyjne, tel. 87 424 11 38 .Co to jest rodzina zastępcza?
Rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona.
Rodzinna opieka zastępcza jest formą pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie.
Rodzaje rodzin zastępczych:

 • Spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra)
 • Niezawodowa – może ją stworzyć zarówno dalsza rodzina, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem
 • Zawodowa – to taka rodzina, z którą zawiera się umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej
 • Rodzinny dom dziecka – z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka zawiera się umowę o prowadzenie rodzinnego domu dziecka

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny
 • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych
 • uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o stanie zdrowia
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego)


W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jak zostać rodziną zastępczą?
Należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu i umówić na pierwsze spotkanie informacyjne, tel. 87 424 11 38
Rodzina musi też odbyć szkolenie i otrzymać kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Informacja przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE