You are hereZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


By aneta.ofman - Posted on 29 styczeń 2021


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i chciałbyś przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas.


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i chciałbyś przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas.
Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt osobisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, pokój nr 1, tel. 087 424 11 38 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

Gdy dziecko będzie już w Twojej rodzinie nie zostaniesz sam – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu będą z Tobą współpracowali, służyli pomocą oraz uzyskasz pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka:

 • 694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1.052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
 • 500 zł miesięcznie- dodatek wychowawczy w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 • Informacja i grafika: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu


  Klauzula o RODO


  Klauzula o RODO


  Koniecznie Zobacz

  WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

  dofinansowanie krajowe

  DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE