You are hereZmiany w rejestracji i jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Zmiany w rejestracji i jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m


By aneta.ofman - Posted on 18 sierpień 2020



Starosta Piski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 z późn. zm.).






Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązkowi rejestracji podlegają:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Uwaga!

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca. Rejestr o nazwie REJA24 jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i jest obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej.

Wnioski można składać w postaci elektronicznej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl lub złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym.

Stosowny wniosek– formularz w powyższej sprawie, dostępny jest pod adresem internetowym:

http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip

Opłata za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi 80,00 zł

Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60zł,


Przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

1) statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:
- jachtów rekreacyjnych
- jachtów komercyjnych
2) statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
-jachtów rekreacyjnych,
-jachtów komercyjnych,
-jednostek pływających używanych do połowu ryb.
Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:

1) statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym,
2) statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich),
3) statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu ustawy o rybołówstwie morskim,
4) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów),
5) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. -przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. -przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE