You are hereŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE - rozpoczynamy realizację projektu.

ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE - rozpoczynamy realizację projektu.


By aneta.ofman - Posted on 23 luty 2021


Powiat Piski rozpoczyna realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”/ang. The cultural heritage says about us.

Powiat Piski jest Liderem działań i będzie realizował projekt wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus.

Projekt przewiduje działania w miejscach dziedzictwa kulturowego położonych na obszarze przygranicznym: w Praniu (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań nastąpią m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Ponadto, eksponaty muzeów zostaną poddane konserwacji a ich pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.

Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego, jego realizacja wzmocni potencjał turystyczny regionu przygranicznego.PROJEKT: LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska.

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Cel 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Początek projektu 01.02.2021 r., koniec 31.12.2022 r. Wartość projektu ogółem: 746 161,24 euro, dofinansowanie UE: 634 273,05 euro

Projekt realizowany przez: Powiat Piski i Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE