You are hereProgram wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Program wsparcia dla rodzin „Za życiem”


By aneta.ofman - Posted on 29 styczeń 2021


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach kolejny rok realizowany jest kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach kolejny rok realizowany jest kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Do najważniejszych zadań Ośrodka należą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach jest odpowiednią placówką do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci.
Nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania, posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Posiadają kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności czy zaburzeń dziecka.

W ramach programu „Za życiem” prowadzone są następujące terapie i zajęcia:

  • Terapia logopedyczna – pomoc dzieciom w zakresie następujących trudności: nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci jak np. wysunięty język na buzię dziecka, zaburzenia połykania, zaburzenia oddychania, skrócone wędzidełko, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa wymowa głosek, seplenienie międzyzębowe, niepłynność mowy - jąkanie.
  • Integracja Sensoryczna – celem tej terapii jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy – odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji – czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Głównym natomiast zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała. Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.
  • Terapia taktylna - proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.
  • EEG Biofeedback – to rodzaj terapii instrumentalnej, za pomocą której osoba trenowana uczy się samoregulacji czynności mózgu. Metoda ta oparta jest na komputerowej analizie fal mózgowych, których zakresy można wzmacniać lub hamować w czasie treningu. Sygnały bioelektryczne odbierane za pomocą elektrod, z dokładnie określonych miejsc na głowie, wysyłane są do komputera, gdzie ulegają obróbce i skąd wysyłane są do pacjenta w postaci np. sygnałów wzrokowych czy dotykowych. Skuteczność EEG Biofeedback potwierdzono u osób ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się np. dysleksja, dysgrafia, w zaburzeniach funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, zmianach nastroju, zaburzeniach snu, lękach, zaburzeniach uwagi, niepełnosprawności intelektualnej, mózgowym porażeniu dziecięcym, autyzmie i padaczce. Metoda jest całkowicie bezpieczna i przyjemna, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy z dziećmi.
  • Terapia uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa - celem jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie potencjału człowieka w nauce i prawidłowym rozwoju psychoruchowym. Trening słuchowy polega na słuchaniu dźwięków poprzez specjalne urządzenie. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia. Stymulacja ucha odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości.
  • Terapia pedagogiczna – jej celem jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
  • Terapia psychologiczna – celem jest rozwinięcie autonomii dziecka, jego kreatywności i aktywności. Terapia ma na celu usunięcie objawów, wprowadzenie pozytywnych zmian w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi i w stosunku do siebie. Dziecko w trakcie terapii osiąga cele rozwojowe, zdobywa nowe umiejętności, buduje poczucie tożsamości. Zwiększa się jego poczucie sprawczości i zdolności uczenia. Celem terapii jest również doprowadzenie do pożądanej zmiany w funkcjonowaniu poznawczym, sensorycznym, emocjonalnym lub społecznym.


Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.


Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapoznania się z proponowaną ofertą naszej Placówki programu „Za życiem” i odwiedzenia nas po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 87 423 48 57.

p.o. Dyrektor SOSW w Łupkach
mgr Justyna Siemion

Tekst i fotografie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE