You are hereOsoby niepełnosprawne w służbie publicznej

Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

Wszedł w życie znowelizowany program PFRON pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że dnia 01 stycznia  2006 r. wszedł w życie znowelizowany program PFRON pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy.

 

Program skierowany jest do instytucji centralnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z procedurami programu pod pojęciem jednostki samorządu terytorialnego należy rozumieć samorząd gminny, samorząd powiatowy lub samorząd województwa, występujący do PFRON z wnioskiem w sprawie wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w :

  • urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,

  • starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

  • urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej.

Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie:

  • dofinansowania lub refundacji kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,

  • dofinansowania lub refundacji kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy,

  • refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy za 18 miesięcy.

Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić osobę niepełnosprawną przez okres 42 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziale PFRON w Olsztynie w terminie do 31 marca każdego roku realizacji programu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON w Olsztynie, tel. 089 534 91 51. Szczegóły programu, procedury oraz druki wniosków dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

 

 

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE